ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
กราฟเปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร
การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
การจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร
การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์